Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie

OGŁOSZENIE KONKURSU

 NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIE

 

Wójt  Gminy  Rybno ogłasza  otwarty konkurs na stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej w Gminie Rybno – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie.

W wymiarze: pełny etat.

 

 
I.         Nazwa i adres jednostki;
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie
            96-514 Rybno ul. Parkowa 1/3.
 
II.       Termin zatrudnienia (przewidywany);

            listopad 2019 r.


III.      Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Wykształcenie wyższe  oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust.1 Ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690).
 7. Minimum pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzy letni staż pracy w pomocy społecznej.
 8. Biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego.
 9. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów w szczególności z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy  o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach wychowawczych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o osobach uprawnionych do alimentów  i innych ustaw związanych z pracą na tym stanowisku.
 10. Znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, a zwłaszcza ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Kodeks pracy oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

IV.      Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów.
 2. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległego zespołu oraz wysoka kultura osobista.
 3. Ukończony kurs - Nabycie umiejętności konstruowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Praktyczna i teoretyczna wiedza zachowania  zasad w zawodzie pracownik socjalny, potwierdzona kursami.
 5. Komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, operatywność, bezinteresowność, odporność na stres.

V.        Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie wszystkich spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
 2. Kierowanie Ośrodkiem oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 3. Odpowiedzialność za całokształt zadań oraz prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka.
 4. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.
 5. Składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 6. Realizacja przez Ośrodek zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 7. Organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań.
 8. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz w pozostałych sprawach przekazanych do prowadzenia Ośrodkowi.
 9. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy Rybno.
 10. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym.
 11. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami w celu realizacji zadań społecznych.
 12. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS w Rybnie.
 13. Przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz innych materiałów przedkładanych organom Gminy Rybno.

VI.       Informacja o warunkach pracy:

 1. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym.
 2. Praca z petentem.
 3. Praca w terenie oraz wyjazdy służbowe.                                                         

VII.     Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

VIII.    Wymagane dokumenty:

      1. List motywacyjny,

      2. Życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,

      3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

      4. Kserokopie świadectw pracy (zaświadczeń lub umów o pracę w przypadku  trwania stosunku pracy),

      5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

      6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

     7. Oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

     8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem   Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych ( Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2018, poz.1000).  

     9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz obsługę komputera z monitorem ekranowym.  

    10.Wszystkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana. W przypadku kopii dokumentów winny posiadać  podpisaną przez kandydata klauzulę; „stwierdzam zgodność z oryginałem’’, wraz z datą składania oświadczenia.

 11.Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego Komisja Konkursowa ma prawo żądać  przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu  potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 12.Ewentualne referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

13. Uwaga: dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem  na język polski. 

IX.  Miejsce i termin składania dokumentów:

1.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie: ,,Nabór na wolne stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej w Gminie Rybno – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Rybno w terminie do dnia  29 października 2019 roku do godziny 17.00 lub listownie.
2.W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu (data nadania nie ma znaczenia). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Rybno po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, w tym o możliwości przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy w wymaganym zakresie (test wiedzy na podstawie wskazanych powołanych ustaw).

4.Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację
z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku. 

5.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (46)  861-14-38. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Rybno.

6. Oferty nieodebrane w ciągu 21 dni od podania wyników naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Rybno, dnia 18 października  2019 r.

 

 

Wójt Gminy Rybno

                                                                                                                      /-/ Damian Jaworski
 

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie
Utworzono dnia 18.10.2019, 12:17, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie dotycząca Ochrony Danych Osobowych
Utworzono dnia 18.10.2019, 12:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Oświadczenie o niekaralności
Utworzono dnia 21.10.2019, 11:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Oświadczenie o stanie zdrowia
Utworzono dnia 21.10.2019, 11:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Utworzono dnia 21.10.2019, 11:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie
Utworzono dnia 31.10.2019, 13:34, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej - kierownik GOPS w Rybnie
Utworzono dnia 05.11.2019, 17:47, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 1498
Utworzono dnia: 18.10.2019
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Sekretarz
Podmiot udostępniający informację:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

 • 30.07.2021 10:00, Administrator
  Wyłączenie widoczności strony
 • 05.11.2019 17:47, Administrator
  Dodanie załącznika: Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej - kierownik GOPS w Rybnie
 • 31.10.2019 13:34, Administrator
  Dodanie załącznika: Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie