Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno

XLVII Sesji Rady Gminy Rybno

Utworzono dnia 14.05.2018, 11:44

28.05.2018 - 28.05.2018 , 09:00 - 15:00


RADA GMINY RYBNO

96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel.,fax. (0-46) 861-14-38

 

Rybno, dnia 10  maja 2018 r.

 

   Uprzejmie zapraszam na obrady XLVII Sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 28 maja 2018 roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLVI Sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za odbiór nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym do Oczyszczalni Ścieków w Rybnie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rybno do Projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwoju mobilności miejskiej - Typ projektu - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok. a) sprawozdania finansowego, b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, c) odczytaniu Uchwały nr Pł.1179.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Rybno sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 rok, d) zapoznaniu się z informacją o stanie mienia Gminy Rybno
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. a) zapoznaniem się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rybno wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018.
 13. Informacje Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 14. Zapytania, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Rybno.

 

 

 

  Przewodniczący Rady

/-/ Henryka Jędrzejczak

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny